top of page

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. GIỚI THIỆU

Điều khoản dịch vụ này là một phần không thể tách rời của “Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử SSSMarket”. 

1.1       Chào mừng bạn đến với sàn giao dịch thương mại điện tử SSSMarket qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Trang SSSMarket”). Trước khi sử dụng Trang SSSMarket hoặc tạo tài khoản SSSMarket (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử SSSMarket để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH SSSMarket và các công ty liên kết và công ty con của SSSMarket (sau đây được gọi riêng là “SSSMarket”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang SSSMarket, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang SSSMarket và bởi phần mềm dành cho khách hàng của SSSMarket có sẵn trên Trang SSSMarket, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang SSSMarket hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang SSSMarket (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc  bạn sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi SSSMarket.

1.2       Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. SSSMarket không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng. SSSMarket có thể hoặc không sàng lọc trước Người Sử Dụng hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng. SSSMarket bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang SSSMarket theo  Mục 6.4 bên dưới. SSSMarket không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, SSSMarket sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán và quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi Người Mua và Người Bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.

1.3       Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang SSSMarket, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4       SSSMarket bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang SSSMarket hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. SSSMarket không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. SSSMarket có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang SSSMarket hoặc Dịch Vụ của SSSMarket mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

1.5       SSSMarket bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang SSSMarket hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

ss and tech sites. 

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI SSSMARKET, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG ĐỐI VỚI VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG SSSMARKET. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA SSSMARKET  MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ  HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

 

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1       SSSMarket coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, SSSMarket cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại SSSMarket.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của SSSMarket. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức SSSMarket thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung xấp thông tin trên Trang SSSMarket, Người Sử Dụng:

a.         cho phép SSSMarket thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

b.         đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và SSSMarket; và

c.         sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

2.2       Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

 

3.  GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1       SSSMarket trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang SSSMarket đều thuộc sở hữu của SSSMarket và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang SSSMarket được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang SSSMarket được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang SSSMarket và Nội Dung của Trang SSSMarket. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang SSSMarket và Nội Dung của Trang SSSMarket. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang SSSMarket trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của SSSMarket. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của SSSMarket khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của SSSMarket (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside tìm kiến trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2       SSSMarket cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Trang SSSMarket, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến SSSMarket. Bạn thừa nhận rằng SSSMarket có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

 

6. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu bạn cũng phải làm như vậy. Như là một điều kiện cho việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào. Tại bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định của riêng chúng tôi, có hoặc không có thông báo, chúng tôi bảo lưu quyền chặn quyền truy cập và/hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào mà xâm phạm hoặc được cho là xâm phạm bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác.

 

4. Nội Dung

4.1. Nội Dung SSSMarket

Giữa bạn và SSSMarket, tất cả nội dung, phần mềm, hình ảnh, văn bản, biểu đồ, minh họa, biểu tượng, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, ảnh, âm thanh, video, nhạc trên và “nhìn và cảm nhận” của Dịch Vụ, và tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng này (“Nội Dung SSSMarket”) được sở hữu hoặc cấp phép sử dụng bởi SSSMarket, được hiểu rằng bạn hoặc các bên cấp phép của bạn sẽ sở hữu bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào (như được định nghĩa dưới đây) mà bạn đăng tải hoặc truyền đưa thông qua Dịch Vụ. Việc sử dụng Nội Dung SSSMarket hoặc các tài liệu trên Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào mà không được cho phép một cách rõ ràng theo các Điều Khoản này đều bị nghiêm cấm một cách nghiêm ngặt. Các nội dung đó không thể được tải xuống, sao chép, nhân bản, phân phối, truyền đưa, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép sử dụng hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc các bên cấp phép của chúng tôi, nếu có. Chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi bảo lưu tất cả quyền mà không được cấp một cách rõ ràng trong hoặc liên quan tới nội dung của họ.

 

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tạo ra doanh thu, làm gia tăng lợi thế thương mại hoăc gia tăng giá trị của chúng tôi theo cách khác từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bao gồm, chẳng hạn như và không giới hạn ở, thông qua việc bán các quảng cáo, tài trợ, quảng bá, sử dụng dữ liệu và Quà Tặng (được định nghĩa dưới đây), và trừ khi được chúng tôi cho phép một cách cụ thể theo các Điều Khoản này hoặc trong một thỏa thuận khác mà bạn ký kết với chúng tôi, bạn sẽ không có quyền chia sẻ bất kỳ doanh thu, lợi thế thương mại hoặc giá trị nào như vậy. Bạn cũng thừa nhận rằng, trừ khi được chúng tôi cho phép một cách rõ ràng theo các Điều Khoản này hoặc trong một thỏa thuận khác mà bạn ký kết với chúng tôi, bạn (i) không có quyền nhận được bất kỳ thu nhập hoặc đền bù nào khác từ bất kỳ Nội Dung Người Dùng (được định nghĩa dưới đây) nào hoặc từ việc bạn sử dụng bất kỳ tác phẩm âm nhạc, bản ghi âm hoặc clip ghi hình nào được cung cấp cho bạn trên hoặc thông qua Dịch Vụ, bao gồm cả trong bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào do bạn tạo ra, và (ii) bị cấm việc thực hiện bất kỳ quyền kiếm tiền hoặc nhận khoản đền bù nào từ bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào trong phạm vi Dịch Vụ hoặc trên dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ như, bạn không thể yêu cầu chi trả cho Nội Dung Người Dùng đã được đăng tải lên một nền tảng truyền thông xã hội như Youtube để kiếm tiền).

 

Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản, bạn tại đây được cấp phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển giao, không thể cấp phép thứ cấp, có thể hủy ngang, trên phạm vi toàn thế giới để truy cập và sử dụng Dịch Vụ, bao gồm cả việc tải Nền Tảng xuống thiết bị được cho phép, và để truy cập Nội Dung SSSMarket chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn thông qua việc bạn sử dụng Dịch Vụ và chỉ khi tuân thủ các Điều Khoản này. SSSMarket bảo lưu tất cả quyền trong Dịch Vụ và Nội Dung SSSMarket, mà không được cấp một cách rõ ràng theo Điều Khoản này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng SSSMarket có thể chấm dứt việc cấp phép này tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì.

 

KHÔNG CẤP BẤT KỲ QUYỀN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BẢN GHI ÂM VÀ TÁC PHẨM ÂM NHẠC CÓ TRONG CÁC BẢN GHI ÂM MÀ ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ.

 

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi xem nội dung được cung cấp bởi những người dùng khác trên Dịch Vụ, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó. Nội dung trên Dịch Vụ của chúng tôi được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin chung. Nội dung trên Dịch Vụ của chúng tôi không nhằm làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến tư vấn để bạn dựa vào. Bạn cần nhận được ý kiến chuyên môn hoặc chuyên gia trước khi thực hiện, hoặc không thực hiện, bất kỳ hành động nào dựa trên cơ sở nội dung trên Dịch Vụ của chúng tôi.

 

Chúng tôi không tuyên bố, đảm bảo hoặc bảo lãnh, cho dù rõ ràng hoặc ngụ ý, rằng bất kỳ Nội Dung SSSMarket nào (bao gồm Nội Dung Người Dùng) là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật hiện thời. Khi Dịch Vụ của chúng tôi có chứa các liên kết đến các trang web và nguồn khác được cung cấp bởi bên thứ ba, thì những liên kết này được cung cấp chỉ để bạn có thông tin. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc nguồn đó. Những liên kết đó không được hiểu như là sự chấp thuận của chúng tôi đối với các trang web được liên kết tới hoặc thông tin mà bạn nhận được từ các trang web đó. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ xem xét trước, theo dõi, đánh giá, hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào được đăng bởi bạn hoặc các người dùng khác trên Dịch Vụ (bao gồm cả Nội Dung Người Dùng).

 

4.2. Nội Dung Tạo Ra Bởi Người Dùng

Người dùng của Dịch Vụ có thể được cho phép đưa lên, đăng tải hoặc truyền đưa (chẳng hạn như thông qua việc truyền thông tin) hoặc cung cấp nội dung theo cách khác thông qua Dịch Vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ văn bản, hình ảnh, video người dùng, bản ghi âm và tác phẩm âm nhạc có trong các bản ghi âm đó, bao gồm cả video mà được kết hợp với các bản ghi âm được lưu trữ cục bộ từ thư viện nhạc cá nhân của bạn và tiếng ồn ở xung quanh (“Nội Dung Người Dùng”). Người Dùng của Dịch Vụ cũng có thể trích xuất toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Nội Dung Người Dùng được tạo ra bởi người dùng khác để sản xuất Nội Dung Người Dùng bổ sung, bao gồm cả Nội Dung Người Dùng cộng tác với những người dùng khác, mà nó là sự kết hợp hoặc sắp xếp xen kẽ Nội Dung Người Dùng do nhiều người dùng tạo ra. Người Dùng của Dịch Vụ cũng có thể chèn thêm âm nhạc, hình ảnh, hình dán, Vật Phẩm Ảo (như được định nghĩa và giải thích thêm trong “Chính Sách Vật Phẩm Ảo”) và những yếu tố khác được cung cấp bởi SSSMarket (“Yếu Tố SSSMarket”) vào trong Nội Dung Người Dùng như vậy và truyền đưa Nội Dung người dùng như vậy thông qua Dịch Vụ. Các thông tin và tài liệu trong Nội Dung Người Dùng, bao gồm Nội Dung Người Dùng chứa Yếu Tố SSSMarket, chưa được chúng tôi xác minh hoặc phê duyệt. Các quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Dịch Vụ (bao gồm thông qua việc sử dụng quà tặng ảo) không thể hiện cho quan điểm và đánh giá của chúng tôi.

 

Bất kỳ lúc nào bạn truy cập hoặc sử dụng một tính năng mà cho phép bạn đăng tải hoặc truyền đưa Nội Dung Người Dùng thông qua Dịch Vụ (bao gồm cả việc thông qua một số nền tảng truyền thông xã hội của bên thứ ba như Instagram, Facebook, YouTube, Twitter), hoặc để liên hệ với những người dùng khác của Dịch Vụ, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định tại phần “Truy Cập và Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi” trên đây. Bạn cũng có thể chọn đăng tải hoặc truyền đưa Nội Dung Người Dùng của bạn, bao gồm cả Nội Dung Người Dùng chứa Yếu Tố SSSMarket, trên các trang web hoặc nền tảng do bên thứ ba quản lý. Nếu bạn quyết định thực hiện như vậy, bạn phải tuân thủ các hướng dẫn nội dung của bên thứ ba đó cũng như các tiêu chuẩn được quy định trong phần “Truy Cập và Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi” trên đây.

 

Bạn bảo đảm rằng bất kỳ đóng góp nào như vậy đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn đó, và bạn sẽ chịu trách nhiệm trước chúng tôi và đảm bảo bồi thường thiệt hại cho chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm nào đối với việc bảo đảm này. Nghĩa là bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải gánh chịu do vi phạm của bạn đối với việc bảo đảm này.

 

Bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào đều sẽ được xem là không bí mật và không độc quyền. Bạn không được đăng tải bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào trên hoặc thông qua Dịch Vụ hoặc truyền đưa cho chúng tôi bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn cho rằng nội dung 

đó là bí mật hoặc độc quyền. Khi bạn cung cấp Nội Dung Người Dùng thông qua Dịch Vụ, bạn đồng ý và tuyên bố rằng bạn sở hữu Nội Dung Người Dùng đó, hoặc bạn đã nhận được tất cả sự cho phép, phê duyệt cần thiết từ, hoặc được ủy quyền bởi, chủ sở hữu của bất kỳ phần nào của nội dung để cung cấp nội dung lên Dịch Vụ, để truyền đưa nội dung đó từ Dịch Vụ đến các nền tảng của bên thứ ba khác, và/hoặc sử dụng bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào.

 

Nếu bạn chỉ sở hữu quyền trong và đối với bản ghi âm, nhưng không sở hữu các tác phẩm âm nhạc cơ sở có trong các bản ghi âm đó, thì bạn không được đăng tải các bản ghi âm đó lên Dịch Vụ trừ khi bạn có được tất cả sự cho phép, phê duyệt từ, hoặc được ủy quyền bởi, chủ sở hữu của bất kỳ phần nào của nội dung để đưa nội dung đó lên Dịch Vụ.

 

Bạn hoặc chủ sở hữu Nội Dung Người Dùng của bạn vẫn sở hữu bản quyền trong Nội Dung Người Dùng được gửi cho chúng tôi, nhưng bằng cách cung cấp Nội Dung Người Dùng thông qua Dịch Vụ, bạn tại đây cấp cho chúng tôi sự cho phép vô điều kiện, không thể hủy ngang, không độc quyền, không phải trả phí bản quyền, có toàn quyền chuyển giao, vĩnh viễn trên toàn thế giới để sử dụng, sửa đổi, làm cho phù hợp, sao chép, tạo các sản phẩm phái sinh, công bố và/hoặc truyền đưa, và/hoặc phân phối và để cấp phép cho những người dùng khác của Dịch Vụ và các bên thứ ba khác xem, truy cập, sử dụng, tải xuống, sửa đổi, làm cho phù hợp, sao chép, tạo các sản phẩm phái sinh, công bố và/hoặc truyền đưa Nội Dung Người Dùng của bạn bằng bất kỳ hình thức nào và trên bất kỳ nền tảng nào, dù được biết đến hiện nay hoặc sau này được phát minh ra.

 

Bạn cũng cấp cho chúng tôi sự cho phép không phải trả phí bản quyền để sử dụng tên người dùng, hình ảnh, tiếng nói, và ảnh chân dung của bạn để nhận diện bạn là nguồn của bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào của bạn.

 

Để tránh nghi ngờ, những quyền được cấp theo những đoạn trên đây của Phần này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, quyền sao chép các bản ghi âm (và nhân bản cơ học đối với các tác phẩm âm nhạc có trong các bản ghi âm đó), và trình diễn công khai và truyền đạt đến công chúng các bản ghi âm đó (và các tác phẩm âm nhạc có trong các bản ghi âm đó), tất cả đều không phải trả phí bản quyền. Điều này nghĩa là bạn đang cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Nội Dung Người Dùng của bạn mà chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả phí bản quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng giới hạn ở, chủ sở hữu bản quyền của bản ghi âm (ví dụ, hãng thu âm), chủ sở hữu bản quyền của tác phẩm âm nhạc (ví dụ, nhà xuất bản âm nhạc), tổ chức quản lý quyền biểu diễn (“PRO”) (ví dụ, ASCAP, BMI, SESAC, v.v.), tổ chức quản lý quyền biểu diễn bản ghi âm (ví dụ, Sound Exchange), bất kỳ hiệp hội hoặc đoàn thể nào, và người thiết kế, nhà sản xuất nào hoặc những người tham gia khác hưởng phí bản quyền khác có liên quan đến việc tạo ra Nội Dung Người Dùng.

 

Các Quy Định Cụ Thể cho Tác Phẩm Âm Nhạc và Nghệ Sĩ Thu Âm. Nếu bạn là một nhà phối nhạc hoặc tác giả của một tác phẩm âm nhạc và có liên kết với một PRO, thì bạn phải thông báo cho PRO của bạn về việc bạn cấp cho chúng tôi sự cho phép không phải trả phí bản quyền thông qua các Điều Khoản này đối với Nội Dung Người Dùng của bạn. Bạn tự chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo của PRO liên quan. Nếu bạn đã chuyển nhượng quyền của bạn cho một nhà phát hành âm nhạc, thì bạn phải nhận được sự đồng ý của nhà phát hành âm nhạc đó đối với việc cấp (các) sự cho phép không phải trả phí bản quyền được quy định tại các Điều Khoản này đối với Nội Dung Người Dùng của bạn hoặc yêu cầu nhà phát hành âm nhạc đó ký kết các Điều Khoản này với chúng tôi. Chỉ vì bạn là tác giả của một tác phẩm âm nhạc (ví dụ: bạn đã viết một bài hát) không có nghĩa là bạn có quyền cấp cho chúng tôi những sự cho phép theo các Điều Khoản này. Nếu bạn là một nghệ sĩ thu âm theo hợp đồng với một hãng thu âm, bạn phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch Vụ tuân thủ mọi nghĩa vụ hợp đồng mà bạn có thể có đối với hãng thu âm của mình, bao gồm cả khi bạn tạo ra bất kỳ bản ghi âm mới nào thông qua Dịch Vụ mà việc đó có thể bị khiếu kiện bởi hãng thu âm của bạn.

 

Quyền Tới Thẳng Khán Giả. Tất cả quyền mà bạn cấp trong Nội Dung Người Dùng của bạn theo các Điều Khoản này được cung cấp dựa trên cơ sở quyền tới thẳng khán giả, nghĩa là chủ sở hữu hoặc người điều hành dịch vụ của bên thứ ba sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý riêng lẻ nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác đối với việc Nội Dung Người Dùng được đăng tải hoặc sử dụng trên dịch vụ của bên thứ ba đó thông qua Dịch Vụ.

 

Từ Bỏ Quyền Đối Với Nội Dung Người Dùng. Bằng cách đăng tải Nội Dung Người Dùng lên hoặc thông qua Dịch Vụ, bạn từ bỏ bất kỳ quyền kiểm tra hoặc chấp thuận trước nào đối với bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng bá nào liên quan đến Nội Dung Người Dùng đó. Bạn cũng từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền riêng tư, công bố, hoặc bất kỳ quyền nào khác mà có bản chất tương tự liên quan đến Nội Dung Người Dùng của bạn, hoặc bất kỳ phần nào trong Nội Dung Người Dùng đó. Trong phạm vi bất kỳ quyền nhân thân nào mà không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng được, bạn tại đây từ bỏ và đồng ý không bao giờ đòi hỏi bất kỳ và tất cả quyền thân nhân, hoặc hỗ trợ, duy trì hoặc cho phép bất kỳ hành vi nào dựa trên bất kỳ quyền nhân thân nào mà bạn có thể có trong hoặc liên quan đến bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn Đăng Tải Lên hoặc thông qua Dịch Vụ.

 

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà họ khiếu kiện rằng bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn đưa lên hoặc đăng tải lên Dịch Vụ của chúng tôi cấu thành một sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba đó.

 

Chúng tôi, hoặc các bên thứ ba được cấp phép, bảo lưu quyền cắt, xén, chỉnh sửa hoặc từ chối công bố nội dung của bạn, theo quyết định của riêng chúng tôi hoặc của riêng bên thứ ba. Chúng tôi có quyền gỡ bỏ, không cho phép, chặn hoặc xóa bất kỳ đăng tải nào mà bạn đăng lên Dịch Vụ của chúng tôi nếu, theo ý kiến của chúng tôi, sự đăng tải của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được quy định trong phần “Truy Cập và Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi” trên đây. Ngoài ra, chúng tôi có quyền - nhưng không phải là nghĩa vụ - gỡ bỏ, không cho phép, chặn hoặc xóa, theo quyết định của riêng chúng tôi, bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà (i) chúng tôi cho là vi phạm các Điều Khoản này, hoặc (ii) liên quan đến các khiếu kiện từ những người dùng khác hoặc các bên thứ ba, bất kể có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên lưu bản sao đối với bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn đăng tải lên Dịch Vụ vào (những) thiết bị cá nhân của mình trong trường hợp bạn muốn đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vĩnh viễn các bản sao của Nội Dung Người Dùng đó. Chúng tôi không đảm bảo sự chính xác, trung thực, phù hợp hoặc chất lượng của bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào, và trong mọi trường hợp chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào.

 

Bạn kiểm soát việc Nội Dung Người Dùng của bạn được cung cấp công khai trên Dịch Vụ cho tất cả người dùng khác của Dịch Vụ hoặc chỉ cho những đối tượng mà bạn chấp nhận. Để giới hạn quyền truy cập vào Nội Dung Người Dùng của bạn, bạn nên chọn cài đặt chế độ riêng tư có sẵn trong Nền Tảng.

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được cung cấp bởi người dùng và được công bố bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba được cho phép.

 

Nếu bạn muốn phản ánh về thông tin và tài liệu được đăng tải bởi những người dùng khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua: https://www.SSSMarket.com/legal/report/reports.

 

SSSMarket thực hiện những biện pháp hợp lý để kịp thời gỡ bỏ khỏi Dịch Vụ của chúng tôi bất kỳ tài liệu xâm phạm nào mà chúng tôi biết được. Trong các trường hợp thích hợp và theo quyết định của riêng mình, SSSMarket có chính sách vô hiệu hóa hoặc chấm dứt những tài khoản của những người dùng Dịch Vụ mà lặp đi lặp lại hành vi xâm phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

 

Mặc dù nhân viên của chúng tôi đang tiếp tục phát triển và đánh giá các ý tưởng và tính năng sản phẩm của chính mình, chúng tôi quý trọng sự lưu tâm đến những sở thích, phản hồi, bình luận, và đề xuất mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng người dùng. Nếu bạn chọn đóng góp bằng cách gửi cho chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi bất kỳ ý kiến nào về sản phẩm, dịch vụ, tính năng, sửa đổi, nâng cấp, nội dung, cải tiến, công nghệ, đề nghị về nội dung (chẳng hạn như âm thanh, hình ảnh, trò chơi, hoặc các loại nội dung khác), quảng bá, chiến lược, tên/tính năng sản phẩm, hoặc bất kỳ tài liệu, tác phẩm nghệ thuật, mã máy tính, sơ đồ có liên quan hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là “Phản Hồi”), thì, bất kể thông tin liên lạc của bạn đề cập đến là gì, các điều khoản sau sẽ được áp dụng để tránh sự hiểu nhầm trong tương lai. Theo đó, bằng cách gửi Phản Hồi cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng:

 

i. SSSMarket không có nghĩa vụ phải xem xét, đánh giá, hoặc thực hiện Phản Hồi của bạn, hoặc trả lời tất cả hoặc một phần của bất kỳ Phản Hồi nào vì bất kỳ lý do nào;

 

ii. Phản Hồi được cung cấp trên một cơ sở không bí mật, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải bảo mật bất kỳ Phản Hồi nào mà bạn gửi hoặc không sử dụng hoặc không tiết lộ Phản Hồi đó bằng bất kỳ cách nào; và

 

iii. Bạn cấp một cách không thể hủy ngang cho chúng tôi sự cho phép vĩnh viễn và không giới hạn để sao chép, phân phối, tạo các sản phẩm phái sinh, sửa đổi, trình diễn công khai (bao gồm trình diễn trên cơ sở tới thẳng khán giả), truyền đạt đến công chúng, cung cấp, hiển thị công khai, và sử dụng và khai thác theo cách khác Phản Hồi và các sản phẩm phát sinh của Phản Hồi cho bất kỳ mục đích nào và không có giới hạn, không phải trả phí và không bị quy kết dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm việc tạo ra, sử dụng, bán, chào bán, nhập khẩu, và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ thương mại mà kết hợp hoặc có chứa Phản Hồi, toàn bộ hoặc một phần, và cho dù như đã được cung cấp hoặc đã sửa đổi.

 

 

5. PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi SSSMarket tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. SSSMarket bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi SSSMarket theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi SSSMarket.

 

6. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

6.1       Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn Tên Đăng Nhập mà SSSMarket, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, SSSMarket có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà SSSMarket cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. SSSMarket không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó.. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà SSSMarket cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của SSSMarket.

6.2       Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang SSSMarket, và (c) thông báo ngay lập tức với SSSMarket nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. SSSMarket không chịu trách nhiệm đối vớibất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

6.3       Bạn đồng ý rằng SSSMarket có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang SSSMarket bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) mua sản phẩm trên Trang SSSMarket với mục đích kinh doanh, (f) mua hàng số lượng lớn từ một Người Bán hoặc một nhóm Người Bán có liên quan, (g) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Trang SSSMarket), (h) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của SSSMarket. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng hoặc việc sử dụng của bạn đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, SSSMarket có quyền xóa Tài Khoản của bạn ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

6.4       Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến SSSMarket. Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với SSSMarket sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. SSSMarket không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Người Sử Dụng miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của SSSMarket.

6.5       Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại SSSMarket nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

 

7. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

7.1       Quyền được phép sử dụng Trang SSSMarket và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, SSSMarket có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

7.2       Người Sử Dụng không được phép:

(a)        tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b)        vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của SSSMarket;

(c)        đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d)        sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e)        giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ;

(f)        gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang SSSMarket;

(g)        gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của SSSMarket;

(h)        sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i)         sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j)         mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

(k)        truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử SSSMarket, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi SSSMarket, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

(l)         chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.

(m)       thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của SSSMarket;

(n)        cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được SSSMarket áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi SSSMarket;

(o)        khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người  Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(p)        tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(q)        tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(r)        tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(s)        tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(t)         làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,

(u)        can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang SSSMarket;

(v)        thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(w)       sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(x)        sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào  được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(y)        sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(z)        xâm phạm các quyền của SSSMarket, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(aa)      sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

(ab)      liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

7.3       Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó.  Điều đó nghĩa là bạn, không phải SSSMarket, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang SSSMarket. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang SSSMarket, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp.  Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, SSSMarket sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang SSSMarket.

7.4       Người Sử Dụng thừa nhận rằng SSSMarket và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang SSSMarket, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng.  Không giới hạn ở những điều trên, SSSMarket và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trường hợp SSSMarket nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác; (iii) trường hợp SSSMarket nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác.  SSSMarket có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của SSSMarket, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó.  Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi SSSMarket hoặc gửi cho SSSMarket, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các Diễn Đàn SSSMarket hoặc trên các phần khác của Trang SSSMarket.

7.5       Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng SSSMarket có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu SSSMarket hoặc theo quan điểm của SSSMarket thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ

bottom of page